Zarejestruj się !  Dla wszystkich klientów naliczamy dodatkowy rabat 10% na pierwsze zamówienie !

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IMD HURT

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem http://www.imdhurt.pl. Sprzedawcą i właścicielem sklepu jest IMD Services Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowe Trybunalskim, przy ul. Romana Dmowskiego 44, 97-300 Piotrków Trybunalski, numer KRS 0000588690, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5213714074 oraz numerem statystycznym REGON 363086569, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 105,000 zł.

 

1.     DEFINICJE

1.1.   Czas Realizacji (Zamówienia) czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres lub dostarczane bezpośrednio do siedziby Sprzedawcy; Czas Realizacji nie obejmuje czasu dostawy;

1.2.   Dni robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy);

1.3.   Klient - podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie uzyskał dostęp do Sklepu

1.4.   Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w Sklepie, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;

1.5.   Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami;

1.6.   Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

1.7.   Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem: https://hurt.imdshop.pl/polityka-prywatnosci,55,pl.html

1.8.     Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu;

1.9.     Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy będący hurtownią online, którego właścicielem jest Sprzedawca, dostępny pod adresem internetowym , z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

1.10. Towar - produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

1.11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”), zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

1.12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary – zamówienia ponad stan magazynowy Sklepu będą blokowane przez pracowników Sklepu;

1.13. Towar Przeceniony - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, którego cena została obniżona względem ceny wyjściowej Towaru.

1.14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary.

 

2.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.   Sklep prowadzi sprzedaż hurtową Towarów, w szczególności słodyczy, kosmetyków, innych produktów spożywczych, za pośrednictwem sieci Internet. Sklep dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w formie prowadzenia Konta, interaktywnych formularzy oraz Newslettera;

2.2.   Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać ze Sklepu. Akceptujący Regulamin oświadcza w szczególności, że korzysta ze Sklepu w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, co Sprzedawca jest uprawniony zweryfikować. Jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu nie spełnia warunków określonych niniejszym Regulaminem, Sprzedawca ma prawo odrzucić przesłany formularz rejestracyjny lub Zamówienie.

2.3.   Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.

2.4.   Warunkiem skuteczności umów zawieranych w ramach Sklepu jest to, iż Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani żadnego innego przepisu prawnego, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.5.   Klienta obowiązuje zakaz:

2.5.1.     dostarczania danych o charakterze bezprawnym lub naruszających prawa osób trzecich;

2.5.2.     działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

2.5.3.     korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

2.6.   W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome, Safari; aktywne konto poczty elektronicznej (email); włączona obsługa Cookies i JavaScript.

2.7.   Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy.

 

3.     KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1.   Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.

 

3.2.   Konto Klienta zostaje założone przez Sklep, następnie Klient otrzymuje e-mail wraz z linkiem do aktywacji konta i założenia hasła.

3.3.   Wraz z wysłaniem zgłoszenia rejestracyjnego Konta, dana osoba:

3.3.1.     oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do działania w imieniu i na rzecz Klienta;

3.3.2.     w imieniu i na rzecz Klienta akceptuje niniejsze ogólne warunki Umowy Sprzedaży oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy.

3.4.   Sprzedawca może uzależnić rejestrację Konta lub korzystanie ze Sklepu od weryfikacji lub uwiarygodnienia danych, które Klient podaje podczas rejestracji lub zamieszcza na Koncie.

3.5.   Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres email Klienta przez Sprzedawcę między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta na czas nieokreślony.

3.6.   W procesie rejestracji, Klient otrzymuje link do Konta oraz ustala hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Klienta hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej lub też jego zagubienia;

3.7.   Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku podania przez Klienta prawidłowych lub aktualnych danych.

3.8.   Klient jest uprawniony do usunięcia Konta i wypowiedzenia umowy o jego prowadzenie w każdej chwili bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego żądania przez Sprzedawcę. Sprzedawca w takiej sytuacji nadal jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych związanych z Zamówieniem (jeśli ma to zastosowanie).

3.9.   Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Klientem, także poprzez usunięcie Konta Klienta, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:

3.9.1.     naruszenia przez Klienta warunków umowy i Regulaminu,

3.9.2.     podejmowania przez Klienta działań na szkodę innych Klientów, osób trzecich lub Sprzedawcy,

3.9.3.     gdy Sprzedawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

 

4.     UMOWA SPRZEDAŻY

4.1.   Składać Zamówienia mogą wyłącznie zalogowani Klienci poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”.

4.2.   Przesłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości email, stanowiącej
potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega, iż może odmówić realizacji Zamówienia, w przypadku gdy Klient nie stosuje zasad niniejszego Regulaminu.

4.3.   W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Potwierdź zakup” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą.

4.4.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez zamieszczenie ich w Koncie Klienta oraz przesłanie ich Klientowi na podany adres email. Faktura VAT za Zamówienie może być w każdej chwili pobrana z Konta Klienta.

4.5.   Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane, w tym poprawny adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane konieczne do wykonania Zamówienia nie są kompletne lub są nieprawidłowe. Jeżeli skuteczny kontakt z Klientem nie jest możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

4.6.   Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 3 (trzech) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

4.6.1.     przelew bankowy i płatność elektroniczna – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

4.6.2.     płatność przy odbiorze– po zawarciu Umowy Sprzedaży;

4.6.3.     po zawarciu Umowy Sprzedaży, w którym Klient zobowiąże się do określonych wpłat w ustalonym terminie.

4.7.   Po ww. Czasie Realizacji, Towar wydawany jest przewoźnikowi lub przekazywany jest do siedziby Sprzedawcy, w której Klient może odebrać zamówiony Towar.

 

5.     CENY I PŁATNOŚCI

5.1.   Ceny podane na stronach Sklepu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), wyrażone są w złotych polskich, nie zawierają kosztów przesyłki.

5.2.   Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

5.3.   Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

5.3.1.1.          przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy; numer rachunku 47 1050 1025 1000 0090 8109 6175

5.3.1.2.          poprzez bramkę płatności iMoje;

5.3.1.3.          w przypadku przedpłat - Klienci dokonują płatności na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.

5.4.   W określonych przypadkach (zgodnie z uznaniem Sprzedawcy), Klientowi może zostać przyznany kredyt kupiecki. Warunki płatności w takim wypadku określone są w Umowie Sprzedaży.

5.5.   Klient zobowiązany jest się do dokonania płatności w terminie określonym w Umowie Sprzedaży, od momentu zatwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia, pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem płatności
przy odbiorze lub za pobraniem.

5.6.   Sprzedawca prowadzi politykę rabatową dla wybranych Klientów zgodnie z kryteriami własnymi. Rabaty mogą także zostać przyznane Klientowi automatycznie zgodnie z profilem każdego Klienta.

 

 

6.     DOSTAWA

6.1.   Towar nadawany jest w sposób i pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia, przy czym Klient może wybrać jedną z następujących form dostarczenia Zamówienia:

6.1.1.     za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej (do decyzji Sprzedawcy);

6.1.2.     do siedziby Sprzedawcy w celu odbioru własnego (osobistego) przez Klienta.

6.2.    Wysyłka Towaru odbywa się na koszt Sprzedawcy.

6.3.   Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient zobowiązany jest ustalić niezwłocznie z przewoźnikiem protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem sporządzenia protokołu reklamacyjnego przez Klienta.

6.4.   Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

 

7.     REKLAMACJE TOWARU

7.1.   Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje ograniczona w sposób wskazany w Regulaminie.

7.2.   Klient w ciągu 3 dni od dnia wydania Towaru może zgłosić Sprzedawcy niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie ceny, ilości lub parametrów Towaru. Klient nie może odesłać Towaru bez uprzedniego porozumienia się ze Sprzedawcą i obowiązany jest przechować Towar dopóki w normalnym toku czynności Sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą zgodnie z procesem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłaszać listowanie na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” lub przekazać pocztą elektroniczną na adres email: reklamacje@imdshop.pl, z zastrzeżeniem iż jest ono ważne i skuteczne pod warunkiem potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę drogą mailową.

7.3.   Odpowiedź na reklamację Klient otrzyma na adres email podany w zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę.

7.4.   Rękojmia za wady Towaru obowiązuje do 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi.

7.5.   Zgłoszenia wynikające z nieprawidłowego ustawienia parametrów monitora Klienta lub ze zmiany przez Klienta woli wykonania Umowy Sprzedaży nie są uwzględniane.

7.6.   Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z danego Towaru niezgodnie z jego instrukcją obsługi lub używania go niezgodnie z przeznaczeniem rzeczy.

7.7.   W zakresie Towarów Przecenionych z uwagi na obniżoną cenę produktu, niniejszym strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów Przecenionych.

 

8.     REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1.   Klient obowiązany jest poinformować Sprzedawcę niezwłocznie o problemach w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu.

8.2.   Informacje powyższe Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@imdshop.pl.

8.3.   Odpowiedź na zgłoszenie Klient otrzyma na adres email podany w zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę.

8.4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo przejściowego braku dostępu do platformy sprzedażowej Sklepu, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych lub
modernizacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z takich
przerw.

8.5.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania ze sprzętu lub Internetu przez Klienta lub za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich np. operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności powstałych w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu.

 

9.     ZDJĘCIA PRODUKTOWE

9.1.         Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, korzystających ze zdjęć produktowych, będących udostępnionymi Sprzedawcy przez dostawcę Towaru przez dostawcę. Zdjęcie produktowe mogą być wykorzystane do celów dalszej sprzedaży po weryfikacji kwestii licencyjnych przez Klienta, bezpośrednio u producenta.

 

10.  NEWSLETTER

10.1. Usługi subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

10.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient

10.2.1.  zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.imdhurt.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (email) usługę Newslettera;

10.2.2.  dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera;

10.2.3.  uaktywnia przycisk „Zapisz się”;

10.3. Z chwilą aktywacji przycisku „Zapisz się”, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

10.4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć subskrypcję usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji poprzez link zawarty w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

 

11.  ZMIANA REGULAMINU

11.1.     Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości email przesłanej na adres podany podczas rejestracji, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

11.2.     Jeżeli Klient nie usunie Konta do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, uznaje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.

11.3.     Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

12.  POSTAWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy Sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą, zawierane są na podstawie prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. W stosunku do zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu wyłączone zostaje stosowanie Vienna Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods.

12.2. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść po wyłączeniu postanowień nieważnych nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą
Umowy. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.

12.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej i odpowiada za szkody w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta.

12.4. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

12.5. Wszelkie spory Sprzedawca oraz Klient zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny. Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

12.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.